1. защита на данните накратко

Общи бележки

Следващите известия предоставят прост преглед на това какво се случва с вашите лични данни, когато посещавате този уебсайт. Лични данни са всички данни, чрез които можете да бъдете идентифицирани лично. За подробна информация по темата за защита на данните, моля, вижте нашата политика за поверителност, посочена под този текст.

Събиране на данни в този уебсайт

Кой носи отговорност за събирането на данни на този уебсайт?

Обработката на данни в този уебсайт се извършва от оператора на уебсайта. Данните за контакт с оператора на уебсайта можете да намерите в раздела "Информация за администратора на данни" в настоящата декларация за защита на данните.

Как събираме вашите данни?

От една страна, вашите данни се събират, когато ни ги предоставите. Това могат да бъдат например данни, които въвеждате във формуляр за контакт.

Други данни се събират автоматично или с ваше съгласие от нашите ИТ системи, когато посещавате уебсайта. Това са предимно технически данни (напр. интернет браузър, операционна система или време на разглеждане на страницата). Тези данни се събират автоматично, веднага щом влезете в този уебсайт.

За какво използваме вашите данни?

Част от данните се събират, за да се осигури безпроблемно предоставяне на уебсайта. Други данни могат да бъдат използвани за анализ на потребителското ви поведение.

Какви права имате по отношение на данните си?

Имате право по всяко време да получите безплатна информация за произхода, получателя и целта на съхраняваните от вас лични данни. Също така имате право да поискате коригиране или изтриване на тези данни. Ако сте дали съгласието си за обработка на данни, можете да го оттеглите по всяко време за в бъдеще. Имате също така право да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни при определени обстоятелства. Освен това имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган.

Можете да се свържете с нас по всяко време във връзка с този и други въпроси, свързани със защитата на данните.

Инструменти за анализ и инструменти на трети страни

Когато посещавате този уебсайт, поведението ви при сърфиране може да бъде статистически оценено. Това се прави основно с така наречените програми за анализ.

Подробна информация за тези програми за анализ можете да намерите в следната декларация за защита на данните.

2. хостинг

Външен хостинг

Този уебсайт се хоства от външен доставчик на услуги (хостер). Личните данни, събрани на този уебсайт, се съхраняват на сървърите на хостера. Това може да включва, но не се ограничава до IP адреси, заявки за контакт, мета и комуникационни данни, договорни данни, данни за контакт, имена, посещения на уебсайта и други данни, генерирани чрез уебсайта.

Хостерът се използва за целите на изпълнението на договора с нашите потенциални и съществуващи клиенти (чл. 6, ал. 1, буква б DSGVO) и в интерес на сигурното, бързо и ефективно предоставяне на нашата онлайн оферта от професионален доставчик (чл. 6, ал. 1, буква е DSGVO). Ако е поискано съответното съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на член 6, параграф 1, буква а) от DSGVO и член 25, параграф 1 от TTDSG, доколкото съгласието включва съхраняването на "бисквитки" или достъп до информация в крайното устройство на потребителя (например пръстови отпечатъци на устройството), както е определено в TTDSG. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Нашият хостер ще обработва вашите данни само дотолкова, доколкото това е необходимо за изпълнение на задълженията му за предоставяне на услуги, и ще следва нашите инструкции по отношение на тези данни.

Използваме следния хостер:

Alfahosting GmbH
Ankerstraße 3b
06108 Halle (Saale)

Обработка на задачи

С гореспоменатия доставчик сме сключили договор за обработка на поръчки (AVV). Това е договор, изискван от закона за защита на данните, който гарантира, че доставчикът обработва личните данни на посетителите на нашия уебсайт само в съответствие с нашите инструкции и в съответствие с ОРЗД.

3 Общи бележки и задължителна информация

Защита на данните

Операторите на тези страници се отнасят много сериозно към защитата на вашите лични данни. Ние третираме вашите лични данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните и настоящата декларация за защита на данните.

Когато използвате този уебсайт, се събират различни лични данни. Лични данни са данни, които могат да бъдат използвани за идентифицирането ви лично. Тази политика за поверителност обяснява какви данни събираме и за какво ги използваме. В него също така се обяснява как и с каква цел се прави това.

Бихме искали да отбележим, че при предаването на данни в интернет (напр. комуникация по електронна поща) може да има пропуски в сигурността. Пълната защита на данните срещу достъп на трети страни не е възможна.

Бележка относно отговорния орган

Администраторът на данни за този уебсайт е:

Vringstreff e. V.
В перкулума 42
50678 Кьолн

Телефон: 0221 / 278 56 56
Електронна поща: info@vringstreff.de

Администраторът е физическо или юридическо лице, което самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработката на лични данни (например имена, имейл адреси и др.).

Период на съхранение

Освен ако в тази политика за поверителност не е посочен по-специфичен период на съхранение, вашите лични данни ще останат при нас, докато целта за обработване на данните престане да се прилага. Ако подадете обосновано искане за изтриване или оттеглите съгласието си за обработване на данни, данните ви ще бъдат изтрити, освен ако нямаме други законово допустими причини за съхранение на личните ви данни (напр. периоди на съхранение съгласно данъчното или търговското законодателство); в последния случай данните ще бъдат изтрити, след като тези причини престанат да се прилагат.

Обща информация за правното основание за обработката на данни на този уебсайт

Ако сте дали съгласието си за обработване на данни, ние обработваме Вашите лични данни въз основа на чл. 6, ал. 1, буква а DSGVO или чл. 9, ал. 2, буква а DSGVO, ако се обработват специални категории данни съгласно чл. 9, ал. 1 DSGVO. Ако сте дали съгласието си за съхраняване на "бисквитки" или за достъп до информация във Вашето крайно устройство (напр. чрез снемане на пръстови отпечатъци от устройството), обработката на данни се основава и на член 25, параграф 1 от TTDSG. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. Ако данните ви са необходими за изпълнението на договор или за изпълнението на преддоговорни мерки, ние обработваме данните ви въз основа на член 6, параграф 1, буква б DSGVO. Освен това, ако данните ви са необходими за изпълнението на правно задължение, ние ги обработваме въз основа на член 6, параграф 1, буква в) от DSGVO. Освен това обработката на данни може да се извършва въз основа на нашия легитимен интерес съгласно член 6, параграф 1, буква е) от DSGVO. Информация за съответното правно основание във всеки отделен случай е предоставена в следващите параграфи на настоящата декларация за защита на данните.

Бележка относно предаването на данни към САЩ и други трети държави

Наред с другото, използваме инструменти от компании, базирани в САЩ или други трети страни, които не са сигурни съгласно закона за защита на данните. Ако тези инструменти са активни, личните ви данни могат да бъдат прехвърлени в тези трети държави и да бъдат обработени там. Бихме искали да отбележим, че в тези страни не може да се гарантира ниво на защита на данните, сравнимо с това в ЕС. Например американските компании са задължени да предават лични данни на органите за сигурност, без вие като субект на данни да можете да предприемете правни действия срещу това. Поради това не е изключено органите на САЩ (например разузнавателните служби) да обработват, оценяват и постоянно съхраняват вашите данни, разположени на сървъри в САЩ, с цел наблюдение. Нямаме влияние върху тези дейности по обработка.

Оттегляне на съгласието ви за обработка на данни

Много операции по обработване на данни са възможни само с вашето изрично съгласие. Можете да оттеглите съгласието, което вече сте дали, по всяко време. Законосъобразността на обработката на данни, извършена до оттеглянето, остава незасегната от оттеглянето.

Право на възражение срещу събирането на данни в конкретни случаи и срещу директния маркетинг (чл. 21 от ОРЗД)

Ако обработката на данни се основава на член 6, параграф 2, буква д) или е) от DSGVO, имате право да възразите срещу обработката на личните ви данни по всяко време по причини, произтичащи от конкретната ви ситуация; това се отнася и за профилиране въз основа на тези разпоредби. Съответното правно основание, на което се основава обработката, може да бъде намерено в тази декларация за защита на данните. Ако възразите, няма да обработваме повече съответните Ви лични данни, освен ако не можем да докажем убедителни легитимни основания за обработката, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или обработката служи за целите на предявяване, упражняване или защита на правни претенции (възражение съгласно член 21, параграф 1 от ОРЗД).

Ако личните ви данни се обработват за целите на директния маркетинг, имате право по всяко време да възразите срещу обработването на лични данни, свързани с вас, за целите на такъв маркетинг; това се отнася и за профилирането, доколкото то е свързано с такъв директен маркетинг. Ако възразите, вашите лични данни впоследствие няма да бъдат използвани за целите на директната реклама (възражение съгласно член 21, параграф 2 от DSGVO).

Право на обжалване пред компетентния надзорен орган

В случай на нарушения на ОРЗД субектите на данни имат право на обжалване пред надзорен орган, по-специално в държавата членка на обичайното им местопребиваване, на работното им място или на мястото на предполагаемото нарушение. Правото на обжалване не засяга други административни или съдебни средства за защита.

Право на преносимост на данните

Имате право да поискате данните, които обработваме автоматично въз основа на вашето съгласие или в изпълнение на договор, да бъдат предадени на вас или на трета страна в общ, машинночетим формат. Ако поискате директно предаване на данните на друг администратор, това ще бъде направено само доколкото е технически осъществимо.

SSL или TLS криптиране

От съображения за сигурност и за защита на предаването на поверително съдържание, като например поръчки или запитвания, които изпращате до нас като оператор на сайта, този сайт използва SSL или TLS криптиране. Можете да разпознаете криптираната връзка по това, че адресният ред на браузъра се променя от "http://" на "https://", и по символа за заключване в реда на браузъра.

Ако е активирано SSL или TLS криптиране, данните, които ни предавате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

Информация, изтриване и коригиране

В рамките на приложимите законови разпоредби имате право по всяко време да получите безплатна информация за съхраняваните от вас лични данни, техния произход и получател, както и за целта на обработката на данните и, ако е приложимо, право на коригиране или изтриване на тези данни. Можете да се свържете с нас по всяко време за тази цел и за допълнителни въпроси по темата за личните данни.

Право на ограничаване на обработката

Имате право да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни. За тази цел можете да се свържете с нас по всяко време. Правото на ограничаване на обработката съществува в следните случаи:

Ако сте ограничили обработката на личните си данни, тези данни могат - освен да бъдат съхранявани - да бъдат обработвани само с вашето съгласие или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице, или по причини от важен обществен интерес на Европейския съюз или държава членка.

Възражение срещу рекламни имейли

С настоящото се забранява използването на данните за контакт, публикувани в рамките на задължението за отпечатване, за изпращане на рекламни и информационни материали, които не са били изрично поискани. Операторите на страниците изрично си запазват правото да предприемат правни действия в случай на нежелано изпращане на рекламна информация, като например спам имейли.

4. събиране на данни на този уебсайт

Бисквитки

Нашите интернет страници използват така наречените "бисквитки". Бисквитките са малки текстови файлове и не причиняват никакви щети на вашето крайно устройство. Те се съхраняват временно за времето на сесията (бисквитки на сесията) или постоянно (постоянни бисквитки) на вашето крайно устройство. Бисквитките за сесии се изтриват автоматично в края на посещението ви. Постоянните "бисквитки" остават съхранени на крайното ви устройство, докато не ги изтриете сами или докато не бъдат изтрити автоматично от уеб браузъра ви.

В някои случаи, когато влизате в нашия сайт, на вашето крайно устройство могат да се съхраняват и "бисквитки" от компании на трети страни (бисквитки на трети страни). Те дават възможност на нас или на вас да използвате определени услуги на компанията трета страна.

Бисквитките имат различни функции. Много от бисквитките са технически необходими, тъй като някои функции на уебсайта не биха могли да работят без тях (напр. показването на видеоклипове). Други бисквитки се използват за оценка на поведението на потребителите или за показване на реклами.

Бисквитките, които са необходими за осъществяване на процеса на електронна комуникация, за предоставяне на определени функции, които сте поискали (напр. за функцията на кошницата за пазаруване), или за оптимизиране на уебсайта (напр. бисквитки за измерване на уеб аудиторията) (необходими бисквитки), се съхраняват въз основа на член 6, параграф 1, буква е) от DSGVO, освен ако не е посочено друго правно основание. Операторът на уебсайта има легитимен интерес да съхранява необходимите "бисквитки" за технически безпроблемното и оптимизирано предоставяне на своите услуги. Доколкото е поискано съгласие за съхраняване на "бисквитки" и подобни технологии за разпознаване, обработката се извършва изключително въз основа на това съгласие (член 6, параграф 1, буква а) от DSGVO и § 25, параграф 1 от TTDSG); съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Можете да настроите браузъра си така, че да бъдете информирани за настройката на "бисквитките" и да разрешавате "бисквитките" само в отделни случаи, да изключите приемането на "бисквитки" за определени случаи или по принцип и да активирате автоматичното изтриване на "бисквитките" при затваряне на браузъра. Ако деактивирате бисквитките, функционалността на този уебсайт може да бъде ограничена.

Ако "бисквитките" се използват от компании на трети страни или за целите на анализа, ние ще ви информираме за това отделно в рамките на тази декларация за защита на данните и, ако е необходимо, ще поискаме вашето съгласие.

Форма за контакт

Ако ни изпратите запитване чрез формуляра за контакт, данните ви от формуляра за запитване, включително данните за контакт, които сте предоставили в него, ще бъдат съхранени от нас с цел обработка на запитването и в случай на последващи въпроси. Ние не предаваме тези данни без вашето съгласие.

Обработката на тези данни се основава на член 6, параграф 1, буква б) от DSGVO, ако искането ви е свързано с изпълнението на договор или е необходимо за изпълнението на преддоговорни мерки. Във всички останали случаи обработването се основава на нашия легитимен интерес за ефективното обработване на отправените към нас запитвания (чл. 6, ал. 1, буква "е" от ОРЗД) или на вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква "а" от ОРЗД), ако то е било поискано.

Данните, които въвеждате във формуляра за контакт, ще останат при нас, докато не поискате да ги изтрием, не оттеглите съгласието си за съхранението им или докато целта за съхранение на данните не отпадне (напр. след като сме приключили обработката на вашето запитване). Задължителните законови разпоредби - по-специално периодите на съхранение - остават незасегнати.

Заявка по имейл, телефон или факс

Ако се свържете с нас по електронна поща, телефон или факс, вашето запитване, включително всички произтичащи от него лични данни (име, запитване), ще бъде съхранено и обработено от нас с цел обработка на вашето запитване. Няма да предаваме тези данни без вашето съгласие.

Обработката на тези данни се основава на член 6, параграф 1, буква б) от DSGVO, ако искането ви е свързано с изпълнението на договор или е необходимо за изпълнението на преддоговорни мерки. Във всички останали случаи обработването се основава на нашия легитимен интерес за ефективното обработване на отправените към нас запитвания (чл. 6, ал. 1, буква "е" от ОРЗД) или на вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква "а" от ОРЗД), ако то е било поискано.

Данните, които ни изпращате чрез заявки за контакт, ще останат при нас, докато не поискате да ги изтрием, не оттеглите съгласието си за съхранението им или целта за съхранение на данните не отпадне (например след като сме приключили обработката на заявката ви). Задължителните законови разпоредби - по-специално законоустановените периоди на съхранение - остават незасегнати.

5. плъгини и инструменти

Карти на Google

Този сайт използва картографската услуга Google Maps. Доставчикът е Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия.

За да използвате функциите на Google Maps, е необходимо да запазите IP адреса си. Тази информация обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Доставчикът на този сайт няма влияние върху предаването на тези данни. Ако е активирана услугата Google Maps, Google може да използва Google Web Fonts за целите на еднаквото показване на шрифтове. Когато извикате Google Maps, браузърът ви зарежда необходимите уеб шрифтове в кеша на браузъра, за да се показват правилно текстовете и шрифтовете.

Използването на Google Maps е в интерес на атрактивното представяне на нашите онлайн оферти и лесното намиране на местата, посочени от нас на уебсайта. Това представлява легитимен интерес по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от DSGVO. Доколкото е поискано съответното съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на член 6, параграф 1, буква а) от DSGVO и § 25, параграф 1 от TTDSG, доколкото съгласието включва съхраняването на "бисквитки" или достъп до информация в крайното устройство на потребителя (напр. снемане на пръстови отпечатъци от устройството) по смисъла на TTDSG. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи на Комисията на ЕС. Подробности можете да намерите тук: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ и https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Можете да намерите повече информация за обработката на потребителски данни в политиката за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Източник: https://www.e-recht24.de

Wohnungslos в Кьолн